Συμβουλευτικές-Λογιστικές-Φοροτεχνικές-Τραπεζικές Υπηρεσίες

Συμβουλευτικές

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

• Προσκλήσεις – προκηρύξεις επιδοτούμενων και περιφερειακών επιχειρησιακών προγραμμάτων (ΕΣΠΑ, Επενδυτικός νόμος, Leader, κτλ)
• Οικονομική διαχείριση κοινοτικών προγραμμάτων
• Προετοιμασία πιστοποίησης κατά ISO9001:08
• Εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων (Business plan)
• Μελέτη σκοπιμότητας
• Δράσεις προγράμματα ΟΑΕΔ ( επιχειρηματικότητα, επιδότηση εργοδοτικών εισφορών, κατάρτιση, ΛΑΕΚ, πρακτική άσκηση, απασχόλησης νεοεισερχόμενων για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας)
• Cash flow (ανάλυση ρευστότητας)
• Προετοιμασία και Υποστήριξη εξαγωγικής δραστηριότητας